پست های ارسال شده در آدر سال 1389

هی...

_______دو باره برگشت به ویبلاگ چوبرگازلانهیخورشیدافتادیسفرکردی مندیوانهراازپیشهمدیوانهترکردی چرابیگانهگشتیازهوایجنگلقشلاق بهغمبگذاشتیدریاچهرازیروزبرکردی کناربستردریاتوومهتابمیگشتی چساندیدمکهدریاراگرفتیوبهبرکردی غروبهرروزازمابودومادیوانهیخورشید چراغخانهیماراشکستی،دربهدرکردی دوتالکفتربهدنبالتفرستادمکهبرگردی شکستیبالوپر،ازکوچهتانآوارهترکردی زبانشبکهاندوهدلغمهایشاعرهست بهبارانریختیشعرسپیدشرا،ترکردی کمیآسودهزیرسایهدیواربنشستیم... سکوتکوچهراخاموش،بیپرواگذرکردی دودریادرتلاطمبودآهنگیکهسرکردی دوتاکفترپریدازکوچهتانوقتسفرکردی   ادامه مطلب
/ 11 نظر / 35 بازدید