پست های ارسال شده در آبان سال 1386

جدائي

باسلام واظهارسپاس ازشمادوستان نهايت مهربان واينک تقديم به همه.......... جدائی جدائی آتش دريائی درداست گرفتارجدائی رنگ زرداست خداونداجدائی رابسوزان جدائی رامسيرش پرزگرداست ۳۰/۹/۱۳۸۲/زيوری تخار ادامه مطلب
/ 13 نظر / 24 بازدید