هی...

_______دو باره برگشت به ویبلاگ چوبرگازلانهیخورشیدافتادیسفرکردی مندیوانهراازپیشهمدیوانهترکردی چرابیگانهگشتیازهوایجنگلقشلاق بهغمبگذاشتیدریاچهرازیروزبرکردی کناربستردریاتوومهتابمیگشتی چساندیدمکهدریاراگرفتیوبهبرکردی غروبهرروزازمابودومادیوانهیخورشید چراغخانهیماراشکستی،دربهدرکردی دوتالکفتربهدنبالتفرستادمکهبرگردی شکستیبالوپر،ازکوچهتانآوارهترکردی زبانشبکهاندوهدلغمهایشاعرهست بهبارانریختیشعرسپیدشرا،ترکردی کمیآسودهزیرسایهدیواربنشستیم... سکوتکوچهراخاموش،بیپرواگذرکردی دودریادرتلاطمبودآهنگیکهسرکردی دوتاکفترپریدازکوچهتانوقتسفرکردی   ادامه مطلب
/ 11 نظر / 35 بازدید
بهمن 93
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 91
1 پست
دی 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
5 پست