سرانجام باران...
ادبیات

اینجادلم میخواهدبرایت بنویسم شایدتوجه کنی که چی خواهم نوشت فقط سلام به همه:.................
 
 
تورفتی رازمن عریان ترشد
         سکوت خلوتم گریان ترشد
                ازین پس مینشینم روی مشرق
                           که برگردی دلم بریان ترشد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
زغم درخانه ام جای نمانده
                برون رفتن کجا؟پای نمانده
                           تودانی عشق توپیرم نموده
ندارم حالی........سودای نمانده
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
غمت بافصل هاتکرارمیشه
        نمیدانم چرا؟ این کارمیشه
               توازجنس بهاروعشق بودی
                         چرا ؟ پهلوی گلها خارمیشه
 
ــــــــــــــــــ
 
نشستم درسکوت شب به اندوه
           غمت دیدم به کنج خانه انبوه
                      که تقسیمش نمودم برمه وسال
         فزون بودی غمت مانندیک کوه

>>>>>>>>>>


ودرآخر........
 
به هرترانه که رسیدم
ترادیدم
و....
           درفراسوی تو
                        گم شدم
                             وبٌعدیک تصویررا
             درآینه میدیدم
که میخندید

 ها.................ها

>>>>>>>


برچسب‌ها:

چهارشنبه ۱۳۸٧/۱/۱٤ | ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ | زیوری ویژه | نظرات ()

Menu
.............................................
WebLink
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................