سرانجام باران...
ادبیات


 سلام به آنانیکه ذره نوازی کرده میایندوخط های سبزشان رابررواق این منظرمی نگارند ودرود....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
نیامدی که دمی مست خاطرت باشم
               غزل سرای توباشم وشاعرت باشم
نیامدی که بهارست وگل دیاردیار
               شبیه روسریی سرخ چادرت باشم
نیامدی که به تسخیرخاطرم تازی
               توحکم رانی ومن هم که چاکرت باشم
وچون فسانه خورشیدوقت تنگ غروب
               سحرطلوع کنم مست..........باورت باشم
بیاگلم .............که بیتوبه پاییزمی مانم
                بهارمن گل من آ.................برابرت باشم
توازتراوش باران عشق خوبتری ........
                  وگرکرم کنی!..تازیب پیکرت باشم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتقدیم به شماازدیارتخار...


برچسب‌ها:

یکشنبه ۱۳۸٧/۱/٢٥ | ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ | زیوری ویژه | نظرات ()

اینجادلم میخواهدبرایت بنویسم شایدتوجه کنی که چی خواهم نوشت فقط سلام به همه:.................
 
 
تورفتی رازمن عریان ترشد
         سکوت خلوتم گریان ترشد
                ازین پس مینشینم روی مشرق
                           که برگردی دلم بریان ترشد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
زغم درخانه ام جای نمانده
                برون رفتن کجا؟پای نمانده
                           تودانی عشق توپیرم نموده
ندارم حالی........سودای نمانده
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
غمت بافصل هاتکرارمیشه
        نمیدانم چرا؟ این کارمیشه
               توازجنس بهاروعشق بودی
                         چرا ؟ پهلوی گلها خارمیشه
 
ــــــــــــــــــ
 
نشستم درسکوت شب به اندوه
           غمت دیدم به کنج خانه انبوه
                      که تقسیمش نمودم برمه وسال
         فزون بودی غمت مانندیک کوه

>>>>>>>>>>


ودرآخر........
 
به هرترانه که رسیدم
ترادیدم
و....
           درفراسوی تو
                        گم شدم
                             وبٌعدیک تصویررا
             درآینه میدیدم
که میخندید

 ها.................ها

>>>>>>>


برچسب‌ها:

چهارشنبه ۱۳۸٧/۱/۱٤ | ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ | زیوری ویژه | نظرات ()

Menu
.............................................
WebLink
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................