سرانجام باران...
ادبیات

عیدمبارک برهمه:

دوستان وعزیزان نازنین عیدتان راتبریک گفته ازبارگاه خداوندج سعادت نصیب تان میخواهم.

کنارپنجره درانتظارنورشدم

زانزوای سیاهی دمی به دورشدم

کتاب زندگی فصل خویش بگشودم

سکوت غم به همه سطرهامرورشدم

به اقتباس صدای خوشی بپیوستم

زکوچه های یخ زده اش بی بها عبورشدم

سرازخیال پرازغم نگشت آسوده

ومن درانتظارجوانی دوچشم کورشدم

زبازخواهی دامان زندگی شب وروز

به لطف آن صنمم گه گهی سرورشدم

نه روزنی که ازآن سایه ای بیارایم

چی بی بسانه دچارغمی به زورشدم

گمان زروشنائی فانوس دل طلب میکرد

ومن چی خسته ازاین رهگذرصبورشدم

۱۱/۱۱/۱۳۸۴ تخار


برچسب‌ها:

سه‌شنبه ۱۳۸٦/٧/٢٤ | ۳:۳٦ ‎ب.ظ | زیوری ویژه | نظرات ()

باسلام وخسته نباشیدبه دوستان زنده دل همیش درخاطرم هستین......

خاطره

بازدرخاطرمن خاطرتوکردخطور

ودرین جاده خیال رخ توکردعبور

قصهءوسوسهءزلف سیاهت چون شب

خلوت سردمراساخت زغمهات به دور

محض یک سائقه نجوای قدمهای ترا

به دلم دادنویدی که توهستی به حضور

خویش رابازدرین ورطه جنون سادیدم

یادم آمدزتووآن همه یی نازوغرور

همه شب دفترهجران توبودومن وغم

تاسحردست دلم بودکه میکردمرور

کاش میشدکه تراآئینه میساخت دلم

به تماشای توهرگه دل من بودسرور

بازبا زیوری درجلگه ازتنهایی

بادوصدمصرع شعری نمودیم ظهور

۱۵/۸/۱۳۸۵ زیوری کابل


برچسب‌ها:

چهارشنبه ۱۳۸٦/٧/۱۸ | ٩:٠۳ ‎ق.ظ | زیوری ویژه | نظرات ()

غزل

ای درشرارچشم توآوازه غزل

لعل لب خموش تودروازه غزل

تاازغرورچشم به دریاچومیکنی

فریادموج زلف تواندازه غزل

سطرفرغ چهره ای توواژه بلند

تنهاخیال روی توشیرازه غزل

مصرع صدصفات زهرکلک نازکت

میریزدازغروربه خمیازه غزل

مستی واژه هابوداندرزبان تو

سروقدنمای توپروازه غزل

صدسوژه درسکوت لبت خنده میزند

برزیوری جمال توغمازه غزل

۲۹/۳/۱۲۸۵ زیوری تخار


برچسب‌ها:

دوشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٦ | ٢:٤٢ ‎ب.ظ | زیوری ویژه | نظرات ()

یخ زده

مرادرانزوای خط بیکسی

نشانده اندبه زور

که من حدیث لب خشک زندگی

نه بگشایم

ودرسکوت شب ازفتنه های تنهایی

نه برکسی خم ابروکنم وفاش کنم

زمانه ای که درآن چشمهای سرگردان

سراغ یک لب نانی زهرلگام کنند

مراچوفصل سردبه پاییزهابردند

مرابه کوچه های یخ زده ای ماجرابردند

مرادگربه کدامین سراب هابردند

که زندگی اینست

که زندگی اینست

۵/۱۰/۱۳۸۴ زیوری تخار


برچسب‌ها:

دوشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٦ | ٢:٢٥ ‎ب.ظ | زیوری ویژه | نظرات ()

سلام به دوستان نهایت عزیزوبازهم.....

آنچه دراقلیم دل فریادبود

آنچه دراندیشه هابنیادبود

ازشکست دل بدست زندگی

چکمه های عالمی بیدادبود


برچسب‌ها:

یکشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٥ | ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ | زیوری ویژه | نظرات ()

Menu
.............................................
WebLink
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................